Opismenjevanje romskih učencev – analiza govornih in bralnih zmožnosti

Tina Dović, Osnovna šola Grm, Slovenija

Šolsko neuspešnost romskih otrok so dosedanje raziskave upravičeno povezovale z drugojezičnostjo in socialno-kulturno deprivilegiranostjo, pa vendar doslej nismo imeli podrobnejšega vpogleda v dejanske jezikovne zmožnosti romskih otrok, ki bi temeljil na empirični raziskavi. Z raziskavo smo želeli pokazati, da je za uspešno vključevanje romskih učencev v vzgojno-izobraževalni sistem nujno ustrezno začetno opismenjevanje. Ugotavljali smo torej, kakšne so bralne zmožnosti romskih učencev ob koncu tretjega razreda osnovne šole, ko naj bi bil proces opismenjevanja že zaključen. Poleg tega smo raziskali njihove govorne kompetence; otrokovo pripovedovanje zgodbe ima namreč pomembno napovedno vrednost v razvoju pismenosti. Z dobljenimi rezultati smo podrobneje osvetlili velik razkorak v znanju med romskimi in neromskimi otroci, ki se iz razreda v razred le še povečuje. Empirična kvantitativna raziskava z ustrezno statistično analizo je v luči sodobnih spoznanj o opismenjevanju kot »porajajoči se pismenosti« ponudila pomemben vpogled v problematiko šolanja romskih otrok in obenem odprla možnosti razvijanja novih, ustreznejših sistemskih rešitev, ki bi jih bilo mogoče uveljaviti v šolski praksi.

 
 
 

Deli